De Regionale Energie Strategie (RES) Twente gaat voor zeer grote ingrijpende veranderingen zorgen in de Enschedese leefomgeving. De RES is misschien wel het meest ingrijpende dossier voor de komende jaren, waar wij als gemeenteraad ons over moeten buigen. Dit is politiek met een grote P. Het gaat ergens over! Daarom is het van essentieel belang om onze inwoners te horen, mee te laten denken en mee te laten beslissen over wat er in hun leefomgeving gaat gebeuren. Bovendien is dit afgesproken in het Enschede Akkoord.

Helaas moeten wij constateren dat de gemeenteraad van Enschede en onze inwoners niet betrokken zijn bij de totstandkoming van het concept RES. Er is alleen gepraat met het vrijblijvende orgaan, de Twenteraad, die geen enkel democratisch mandaat heeft.

Jammer genoeg wordt er van de uitstelmogelijkheid voor het inleveren van het concept RES tot 1 oktober 2020 geen gebruik gemaakt. Wat EnschedeAnders betreft een gemiste kans!

Nu vraagt het college aan de raadsfracties om nog een schriftelijke reactie tot 16 mei 2020 in te dienen, zijnde geen wensen en bedenkingen in de vorm van een motie overeenkomstig art. 169 lid 4. Dus eigenlijk is deze inspraak een wassen neus. Want wat stellen onze schriftelijke reacties nu echt voor zonder democratische besluitvorming?

Het college stuurt de opmerkingen van de raadsfracties en de reactie van het college daarop, naar het Nationaal Programma RES. Tussen 1 juni en 1 oktober 2020 wordt bepaald of de Twenteraad nog nadere duiding nodig acht van de ontvangen reacties.

Wederom de Twenteraad, die geen democratisch mandaat heeft.

EnschedeAnders heeft de behoefte om het college toch de volgende punten mee te geven: 

  1. Wij maken geen gebruik van de mogelijkheid om iets te vinden van de inbreng van de andere Twentse gemeenten vwb de RES. Enschede komt zelf met een voorbehoud, dus wie zijn wij om een reactie te geven op de inbreng van andere gemeenten. Dit zou niet gepast zijn.
  2. Wij gaan voor uitstel tot 1 oktober 2020 voor het inleveren van het concept RES. Daarmee creëren wij tijd om onze inwoners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen breed te horen en te betrekken bij de totstandkoming van het concept RES. Er zijn blijkbaar mbt de RES al locaties geïnventariseerd die zich mogelijk lenen voor grootschalige opwekking van hernieuwbare energie. Maar over welke locaties praten wij eigenlijk? Wij vinden het participatietraject “Enschede wekt op” verouderd en achterhaald. Locatie Vliegveld b.v. mocht niet in beeld komen..
  3. Verder vindt EnschedeAnders dat in het concept RES de duurzaam opgewekte elektriciteit door Twence meegenomen moet worden. Per slot van rekening wekt Twence al voor 250.000 huishoudens elektriciteit op.
  4. Wij geven buurtinitatieven de kans zoals van de Dorpsraad Boekelo, Buurtkring Usselo en de Vereniging Behoud Twekkelo om op redelijke termijn plannen in te dienen, zodat zij in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien en geven ze daar alle tijd en gelegenheid voor.
  5. Wij geven het college mee, dat in het afzonderlijke gemeentelijk bod in het concept RES, college met projecten moet komen die realistisch zijn, met draagvlak en kwaliteit ,of te wel met projecten die passen bij het Twentse landschap en bevolking, inclusief een goede ruimtelijke ordening van de projecten, nadat dit besproken is in en goedgekeurd is door de raad.
  6. Wij willen dat de gemeente Enschede gaat participeren in windparken op zee (hiervan staat niets in de RES) om niet het mooie buitengebied van Enschede te verprutsen met windmolens.
  7. Wij vinden dat de nieuwe opgestelde Handreiking voor Zonnevelden, van de Provincie Overijssel, het uitgangspunt moet zijn voor de 630 ha zonnevelden. Dat betekent: eerst zonnepanelen op daken, dan bedrijventerreinen en pas als laatste op landbouwgrond. (zonneladder)
  8. Er moet ruimte blijven voor innovatieve ontwikkelingen. De energiemarkt staat namelijk niet stil. Dus timmer nu al niet alles dicht.
  9. Wij vinden dat het college met evaluaties moet komen vwb de gids Buitenkans (met oog op de nieuwe visie Landelijk gebied) en de evaluatie Energie voor Enschede 2010-2020 (met het oog op de Energievisie)Toen werd vooral ingezet met name op duurzaamheid van woningen en energiebesparing, duurzaam inkopen door de gemeentelijke organisatie en minder energiekosten voor kwetsbare groepen. Daarbij was de doelstelling om de gemeentelijke organisatie in 2015 klimaatneutraal te hebben en zouden alle basisscholen “schone scholen”zijn in 2020. De doelstelling is niet gehaald. Wat kunnen we van deze evaluaties leren voor de inbreng van de concept RES?
  10. Als laatste willen wij meegeven dat er voor de waarderingskaart Landelijk gebied de Adviescommissies Cultuurhistorie niet hebben meegewerkt aan de waardering van het buitengebied. Er ontbreekt een Kwaliteitstoets. Deze toets moet er komen.

Afsluitend: Het zijn nogal wat punten geworden van EnschedeAnders die wij het college mee willen geven. De inbreng van het college in het concept RES is de inhoud van de Nota van Uitgangspunten. Daarover moet de raad van Enschede nog in discussie met het college en besluitvorming nog plaatsvinden. Laat het voorbehoud van Enschede geen wassen neus zijn en neem de tijd voor het gesprek met onze inwoners en zet de raad echt in positie. Want uiteindelijk gaan wij hier samen met onze inwoners over ons eigen grondgebied!

Respecteer het mooie coulissenlandschap van Enschede en Twente. Het is 1 van de mooiste landschappen van Nederland.

Fractie

EnschedeAnders.

Met vriendelijke groet,

Margriet Visser

Raadslid EnschedeAnders

Deel dit bericht via