Raadsleden en het college van burgemeester en wethouder hebben bij hun beëdiging de eed of belofte afgelegd om de Grondwet en de wet te respecteren. In artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.” Simpel gezegd: iedereen heeft recht op zijn eigen persoonlijke levenssfeer en gegevens. Hier vallen ook de persoonlijke medische gegevens onder.


EnschedeAnders heeft naar aanleiding van krantenartikelen uit Tubantia van 25 mei 2019 en 24 juli 2019 over het opvragen van medische dossiers door de gemeente van mensen die bijstand aanvragen, schriftelijke vragen gesteld aan het college. In de beantwoording die ver onder de maat was, gaf het college aan dat de Klachtencommissaris (KC) en de functionaris persoonsgegevens (FG) gezamenlijk een onderzoek zouden instellen. Het gezamenlijk optrekken vond ik eerlijk gezegd niet echt slim, want zowel de KC en de FG hebben hun eigen rol. Bovendien waren er al verschillende klachten bij de KC neergelegd in verband met het opvragen van medische gegevens door de gemeente. Die klachten hoor je gewoon op te pakken, te onderzoeken en af te ronden.


EnschedeAnders stelde aanvullende vragen aan het college. De beantwoording hiervan was al iets beter. Wat te merken is, is dat het college ermee in de maag zit… Het college deelt onze mening dat het onderzoek wel heel erg lang op zich laat wachten (inmiddels 8 maand….).


Ondertussen heeft de KC 1 klacht beoordeeld over opvragen medische gegevens, mevrouw is in het gelijk gesteld. De gemeente zat fout! Waarom je als KC hiervoor 10 maanden nodig hebt om tot deze conclusie te komen, is onbegrijpelijk… Wethouder Kampman bood zijn excuses aan voor het opvragen van haar medische gegevens. Dit was netjes, dat werd in het verleden niet gedaan. Jammer was dat de wethouder zei in Tubantia: “Soortgelijke gevallen zijn er niet, ik zie dit als een incident.” Dat klopt dus niet! Ik heb hem gemaild over een soortgelijke casus en er zijn veel meer casussen bekend. Ondertussen zijn er nog meer meldingen bij ons binnengekomen.


Opvragen van medische gegevens gebeurt niet alleen bij de bijstand. Ook bij de WMO gebeurt het. De medische bestuurder van Het Roessingh en de huisartsen geven dit ook aan. Die signalen komen ook bij inwoners weg.


Het opvragen van medische gegevens en medicijnkaarten is verboden! Ambtenaren zijn geen dokters! Binnenkort zal het onderzoek van de KC en de FG wel opgeleverd worden en is het college ons nog een uitleg verschuldigd waarom er gesproken wordt over “maar 1 incident.”


Wordt dus vervolgd.

Deel dit bericht via